Visie en missie

Visie

De psycholoog  levert psychologisch maatwerk aan mensen, die met zichzelf, in hun relatie tot andere mensen of op het werk problemen ervaren, zodat zij op eigen kracht weer verder kunnen.

 

Missie

Dit betekent dat de psycholoog:

 • voor iedereen toegankelijk is
 • maatwerk levert; de client en zijn/haar vraag staat centraal
 • snel bereikbaar is via telefoon of website
 •  geen of een  korte wachtlijst heeft
 • een veilige omgeving biedt voor de cliënt
 •  kortdurend en doelgericht te werk gaat; gericht op preventie, activering en/of herstel van evenwicht
 • een generalistische benadering hanteert, waarbij uit verschillende theoretische achtergronden wordt geput
 • werkt volgens evidence-based behandelrichtlijnen per aandoening
 • betrokken en zorgzaam is in het contact met clienten
 • werkzaam is in een praktijk waar een kwaliteitsbeleid wordt gehanteerd. Er is actieve kwaliteitsbewaking met behulp van verschillende instrumenten: codeboek, kwaliteitshandboek, herregistratie regeling.
 • deelneemt aan onderlinge intervisie en casusoverleg
 • zich onderwerpt aan een beroepscode; er is een klachtenregeling
 •  korte duidelijke lijnen hanteert, ook in contact met verwijzers (o.a. huisartsen, bedrijfsartsen, werkgevers)
 • kosteneffectief is