Vergoeding en kosten

Wettelijke richtlijnen bepalen de berekening en hoogte van de tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanaf 2014 betekent dit onder meer dat een pakketprijs wordt gehanteerd voor alle behandelingen die onder het basispakket van de zorgverzekering vallen: Er wordt dus niet meer afgerekend per zitting, maar in alle gevallen per pakket. Ook wel “prestatie” genoemd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Hiermee wordt, kort gezegd, een verschil gemaakt tussen behandelingen van respectievelijk meer enkelvoudige (GBGGZ), en meer ingewikkelde dan wel complexe (SGGZ) psychische problematiek. In Psychologie Praktijk Lotgerink wordt behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ geboden.

Generalistische Basis GGZ

De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de psycholoog. Het werken met pakketprijzen betekent ondermeer dat als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht worden.

Tarieven Basis GGZ

De onderstaande tarieven zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2016. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) zijn.

Prestatiecode Omschrijving aantal sessies tarief 2016

180001 Basis GGZ Kort 2-4 € 457,43

180002 Basis GGZ Middel 5-8 € 779,40

180003 Basis GGZ Intensief 9-12 € 1.222,15

180004 Basis GGZ Chronisch 9-12 € 1.127,95

180005 Onvolledig behandeltraject 1-2 € 186,71

194073 OVP (onverzekerde zorg per consult) 1 € 95,89

De prestatie Onvolledig Behandeltraject is alleen van toepassing:

– voor cliënten die worden terugverwezen omdat na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-benoemde stoornis die onder te vergoeden zorg valt,

– indien vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten) geconcludeerd wordt dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ,

– waarbij vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten) de behandeling door de cliënt wordt afgebroken.

Vergoedingen
Psychologie Praktijk Lotgerink heeft ook voor 2016 overeenkomsten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Dit geeft recht op volledige vergoeding van behandelingen vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering (m.u.v. bepaalde diagnoses/problemen: zie hieronder). Zorgverzekeraars hanteren veel verschillende namen voor hun verzekeringen, maar de meeste vallen onder de zorgverzekeraars die hieronder genoemd worden.
Psychologie Praktijk Lotgerink heeft een contract met:
• Menzis (incusief Anderszorg)
• CZ (inclusief Delta Lloyd, OHRA)
• ONVZ/VVAA/ASR/De Amersfoortse/OWM/PNO/Ditzo
• De Friesland
• Zilveren Kruis/ Achmea (inclusief Agis, Interpolis, FBTO etc)
• VGZ IZA (inclusief IZA, IZZ, Univé etc)

Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan krijgt u alles vergoed. Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is onze standaardprijslijst van toepassing. U ontvangt dan zelf een factuur, die u gedeeltelijk kunt declaren bij uw zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De BGGGZ valt onder uw eigen risico. Voor het verzekeringsjaar 2016 gaat het om een bedrag van € 385,=. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Wanneer u een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken dan wettelijk verplicht is, dient u daarmee rekening te houden.

Jeugdzorg

M.i.v. 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugdigen (= jonger dan 18 jaar) niet meer door de zorgverzekeraars betaald, maar door de gemeenten. Psychologie Praktijk Lotgerink heeft v.w.b. de GBGGZ met alle Drentse gemeenten een overeenkomst afgesloten. Dit betekent dat u voor de behandeling van jeugdigen, woonachtig in Drenthe geen factuur ontvangt, de kosten worden vergoed door de gemeenten.

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts. In deze verwijzing dient de huisarts aan te geven dat er vermoeden is van een DSM-benoemde stoornis. Daarnaast dient in de verwijsbrief expliciet te staan dat wordt doorverwezen naar de GBGGZ. Deze verwijsbrief dient u voorafgaande aan het eerste gesprek te overleggen aan de psycholoog. Let op! Als u geen verwijsbrief heeft, kan het gesprek niet gedeclareerd worden via de zorgverzekeraar. U dient dan het gesprek zelf te betalen.

Niet vergoede zorg

Psychologische behandelingen voor bepaalde psychische problematieken en aandoeningen zijn in 2014 geschrapt uit het basispakket. Voorbeelden zijn: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieën; aanpassingsstoornissen; zindelijkheidsproblematiek; slaapstoornissen; alle problematieken die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-IV). In deze gevallen is veelal de huisarts het eerste aanspreekpunt.

Wanneer u toch behandeld wenst te worden voor deze problematieken, dan dient u deze zelf te betalen. De standaardprijslijst is dan van toepassing(OVP). U kunt zich soms voor deze behandelingen verzekeren via een aanvullende verzekering, afhankelijk van de geaardheid van uw zorgverzekering. U wordt geadviseerd om vooraf bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden te informeren. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij u zelf.

Afzeggen van een afspaak

Mocht u een keer verhinderd zijn voor uw afspraak, let u dan op dat u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt. Dit kan zowel telefonisch als via e-mail. Belangrijk voor u om te weten is dat als afspraken minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, er een bedrag van €50 voor de gereserveerde tijd bij u in rekening wordt gebracht. De kosten zijn geheel ten laste van de cliënt, zij kunnen niet aan de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.