Algemene voorwaarden

Met deze algemene voorwaarden willen wij u vooraf zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening.

1. Zorg 

U wordt door Psychologie Praktijk Lotgerink in zorg genomen. Uw behandelaar van Psychologie Praktijk Lotgerink stelt samen met u een behandelplan op. Wanneer u het  behandelplan ondertekent, wordt  de behandeling volgens het behandelplan uitgevoerd. Het behandelplan kan in overleg aangepast worden. U kunt te allen tijde de behandeling stoppen. Psychologie Praktijk Lotgerink kan de overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van bijzondere reden.

2. Vergoeding Volwassenen (18+) 

Wij bieden psychologische behandelingen in de generalistische basis ggz (kortdurende behandeling). U heeft hiervoor een geldige, tijdige en gerichte verwijzing van uw (huis)arts nodig.  
De behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient gedurende de gehele duur van de behandelovereenkomst verzekerd te zijn bij een zorgverzekeraar. Alle behandelingen zijn verzekerd vanuit de basisverzekering, tenzij anders aangegeven. Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage. Wel is het wettelijke eigen risico van toepassing en eventueel een aanvullend eigen risico als u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt stuurt uw zorgverzekeraar u een factuur. Als u hieromtrent vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u te allen tijde bij uw zorgverzekeraar te controleren of de voorgenomen behandeling onder de polisvoorwaarden valt en kennis te nemen van de polisvoorwaarden.     

Indien Psychologie Praktijk Lotgerink (een deel van) de kosten van de behandeling niet kan declareren bij uw zorgverzekeraar of indien u heeft verzocht de kosten niet bij uw zorgverzekeraar te declareren, dan bent u de kosten van de behandeling aan Psychologie Praktijk Lotgerink verschuldigd. Psychologie Praktijk Lotgerink kan een eventuele vordering op u overdragen aan een derde partij en deze kunt u in dat geval alleen aan deze partij betalen. Meer informatie over vergoedingen vindt u op www.psychologiepraktijklotgerink.nl

3. Intake en behandeling 

Iedere behandeling wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Daarin wordt samen met u vastgesteld wat er precies aan de hand is. Na afronding van de intake wordt met u de diagnose en het behandelplan besproken. Wij streven naar duidelijkheid in uw behandeling, zodat u weet waar u aan toe bent. Om deze reden maken we voorafgaand aan de behandeling een inschatting van de behandelduur en de behandelmethode. We stellen daar de behandeldoelen op af en streven er naar binnen de gestelde termijn uw behandeling af te ronden. We doen daarbij een beroep op uw eigen actieve inzet tijdens de behandeling om gezamenlijk tot een goed herstel te komen en er voor te zorgen dat het resultaat van uw behandeling blijvend is. Uw behandelaar geeft daarover advies, waarbij verwacht wordt dat u dit opvolgt. U dient zoveel mogelijk en naar beste weten uw behandelaar te informeren over relevante informatie voor de behandeling.   

4. Afzeggen van afspraken 

De behandeling vindt plaats op afspraak. Als u een afspraak met ons heeft die u niet na kunt komen, vragen wij u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.  Indien u zich niet tijdig bij ons afmeldt (binnen 24 uur vóór de afspraak) zijn wij genoodzaakt de zitting in rekening te brengen. Afzeggen kan per e-mail of per whatsapp. Zie voor contactgegevens het tabblad ”Contact”

5. Spoedgevallen  

Onze praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts.

6. Klachtenregeling  

Klachten over de bejegening door uw psycholoog of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelend psycholoog zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelend psycholoog op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. U kunt uw klacht in eerste instantie met uw behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of krijgt u onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kan spelen bij de klachtafhandeling. Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, dient u bij voorkeur eerst het LVVP-klachtenformulier in te vullen. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken op tel: (088) 234 16 06. Mocht u  -alvorens u een klacht indient- vragen hebben over tarieven of regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via tel: (030) 236 43 38 of via t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info.

U kunt uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000,-. U krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Cliënten onder de 18 (of hun ouders) kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site een klachtenformulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het AKJ.

7. Kwaliteit  

Psychologie Praktijk Lotgerink streeft naar optimale kwaliteit. Psychologie Praktijk Lotgerink werkt met vastgestelde zorgpaden, die gebaseerd zijn op behandelprotocollen. Wij vinden het belangrijk om uw voortgang goed te meten. Daarom meten wij regelmatig het effect van uw behandeling met een digitale vragenlijst (ROM). De resultaten van deze vragenlijsten worden met u besproken en anoniem gebruikt voor verder onderzoek waarmee de kwaliteit van onze behandelingen verder verbeterd kan worden. U kunt ook zelf naar deze resultaatmetingen vragen. Psychologie Praktijk Lotgerink meet ook de cliëntervaring en tevredenheid. 

Psychologie Praktijk Lotgerink is aangesloten bij de LVVP. Deze beroepsvereniging draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van psychologen.

8. Dbc-informatiesysteem (DIS)

Alle zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg leveren gegevens over geleverde zorg aan het dbc-informatiesysteem (DIS). De gegevens worden onder andere gebruikt voor het verbeteren van de zorgprestaties.
In de Nadere regel Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz (NR/REG-1707) en fz  (NR/REG-1813a) staat om welke gegevens het gaat. Voor de basis-ggz staat dit in de Nadere regel generalistische basis-ggz (NR/REG-1804).
Psychologie Praktijk Lotgerink verstrekt de declaratiegegevens aan de NZa, tenzij u anders wenst. Deze zijn niet tot de persoon herleidbaar.

9. Geheimhouding 

De behandelaren van Psychologie Praktijk Lotgerink hebben een geheimhoudingsplicht. Als psychologiepraktijk hechten wij uiteraard het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uw psycholoog gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Zo wordt zonder uw toestemming geen informatie aan anderen vertrekt. Ook vindt de uitwisseling van gegevens aan huisartsen via een beveiligde verbinding (Zorgmail) plaats.

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt duidelijke eisen aan techniek (bijv. website en email), processen (informatieverwerking) en de praktijkcultuur.

Psychologie Praktijk Lotgerink gebruikt een ‘standaard’ mail. Via dit mailadres kunnen we afspraken maken of niet privacygevoelige informatie delen. Volgens de wetgeving mag via deze e-mail geen privacygevoelige informatie verstuurd worden. Mocht dit wel nodig zijn dan wordt hiervoor gebruik gemaakt van Zorgmail. Verder kan er informatie met u gedeeld worden via het onlinedossiersysteem. Bij vragen die niet kunnen wachten tot een volgende afspraak en wel privacygevoelig zijn, is het verzoek om te bellen.

In het Privacy-statement van de Psychologie Praktijk Lotgerink vindt u in het kader van deze verordening de complete verklaring over hoe wij als praktijk omgaan met uw privacy.  Hierin vindt u ook informatie over de bewaartermijn van uw dossier en uw rechten m.b.t. inzage en het opvragen van uw dossier.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.psychologiepraktijklotgerink.nl.

10. Cliëntdossier 

De behandelaar richt uw dossier in met gegevens over uw diagnose, de behandeling, de resultaten van de vragenlijsten en  gespreksverslagen. Als u dat wilt voegen wij een door u zelf opgestelde verklaring toe aan uw dossier. Psychologie Praktijk Lotgerink bewaart uw dossier gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het dossier is geopend. Op uw verzoek krijgt u zo spoedig mogelijk inzage in en een afschrift van uw cliëntdossier. Indien het om informatie van een betrokkene van u gaat, gelden andere regels. In dat geval kunt u in sommige gevallen geen inzage in of een afschrift van het dossier krijgen. Het gaat dan met name om de vraag of deze informatie in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De behandelaar en Psychologie Praktijk Lotgerink mogen voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen. Na een daartoe strekkend verzoek van cliënt vernietigt Psychologie Praktijk Lotgerink de in het cliëntdossier bewaarde bescheiden en gegevens  binnen drie maanden, tenzij het verzoek bescheiden of gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt of een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet. 

11. Communicatie 

Uw behandelaar en Psychologie Praktijk Lotgerink versturen alle correspondentie en indien van toepassing, de facturen naar de contactgegevens die door u zijn opgegeven. Het correspondentieadres is: Psychologie Praktijk Lotgerink , Buinerstraat 2, 9531 CG Borger.