Vergoeding en kosten

Vergoeding van behandeling van volwassenen in de Basis Generalistische GGZ 

Voor cliënten van 18 jaar en ouder wordt behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ vergoed vanuit de basisverzekering. Hier stelt uw zorgverzekeraar wel een aantal voorwaarden aan. Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist nodig. De verwijzing moet aan een aantal regels voldoen:

De huisarts en/of medisch specialist mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

De verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling van start gaat.

U betaalt voor behandeling in de Generalistische Basis-GGZ en de Gespecialiseerde-GGZ geen eigen bijdrage maar de vergoeding van GGZ-zorg voor volwassenen van 18 jaar en ouder valt wel onder uw verplicht eigen risico.

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basis-pakket zit wordt vergoed. In 2023 is het eigen risico vastgesteld op 385 euro per persoon per kalenderjaar. Wanneer u een een polis heeft afgesloten met een vrijwillig (hoger) eigen risico geldt uiteraard het door u met uw zorgverzekeraar overeengekomen bedrag voor eigen risico.

De psycholoog bespreekt in het eerste of tweede contact welk diagnostiek en/of behandeltraject zij aan kan bieden. Indien u niet in aanmerking komt voor vergoede zorg, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Wanneer een behandeling op eigen kosten wordt betaald hanteren wij de tarieven van de NZA

Wanneer de psycholoog waarbij u in behandeling bent een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de factuur rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend indien er sprake is van verzekerde GGZ-zorg. Eventueel eigen risico wordt dan door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het belangrijk om dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Heeft de psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar of valt de behandeling niet onder de vergoede zorg dan ontvangt u zelf een factuur. U kunt deze factuur na betaling aan de psycholoog indienen bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding die u krijgt over deze factuur is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis.

Vergoeding van behandeling van kinderen en jeugdigden

Vanaf 1 januari 2015 wordt de behandeling van kinderen en jeugdigen vergoed door de gemeente waarin het kind woonachtig is. De praktijk heeft een contract met de gemeentes die vallen onder de regio Noord Midden Drenthe.  Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts, het Wijkteam, de schoolarts of een medisch specialist nodig. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start.

De huisarts en andere genoemde verwijzers mogen alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding.

De psycholoog bespreekt in het eerste of tweede contact welk diagnostiek en/of behandeltraject zij aan kan bieden. Wanneer de diagnostiek en/of behandeing niet in aanmerking komt voor vergoede zorg, kunt u ervoor kiezen voor om de behandeling zelf te betalen. Wanneer u dit niet wilt, wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Tarieven GBGGZ vergoeding vanuit de zorgverzekering

Voor 2023 hanteert Psychologie Praktijk Lotgerink  de tarieven zoals door de NZa zijn vastgesteld voor verzekerde zorg in de GGZ.   Bekijk de huidige tarieven van de NZA voor meer informatie. Indien de behandeling niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar dan bestaat zoals gezegd eventueel de mogelijkheid om op eigen kosten behandeld te worden. Wij hanteren voor deze gesprekken de tarieven van de NZA

Het verdient aanbeveling om uw huidige polis kritisch te bekijken en uzelf de vraag te stellen of u wel bent verzekerd voor wat u belangrijk vindt. Raadpleeg uw verzekeraar als u vragen heeft, en zorg ervoor dat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan over vergoedingen.

Tarieven Kinderen & Jeugd GGZ vergoeding vanuit de gemeente

De praktijk heeft een contract met de gemeentes die vallen onder de regio Noord Midden Drenthe. Wanneer een geldige verwijzing aanwezig is wordt de factuur rechtstreeks bij de betreffende gemeente ingediend. Wanneer de behandeling op eigen kosten geschiedt, wordt een tarief van 99 euro gerekend voor een consult van 45 minuten. Behandeling van jongeren van 18 jaar en ouder valt onder de zorgverzekering (zie vergoeding behandeling volwassenen).

Afspraken afzeggen

Het afzeggen van een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren plaats te vinden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht bij de cliënt zelf. U kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar of de gemeente.